PRIVACY VERKLARING

Laatste update: 23 mei 2018

24-7interim.nl verzamelt gegevens van iedereen die op enigerlei wijze gebruik maakt van de diensten die door 24-7interim.nl worden aangeboden. U wordt verzocht de hiernavolgende privacyverklaring zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonsgegevens aan ons.

In dit beleid treft u alle informatie aan over de persoonsgegevens die 24-7interim.nl verzamelt, verwerkt en de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt. www.24-7interim.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en verwerkt persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving.

1. Bedrijfsgegevens en website
24-7interim.nl is een activiteit van Quaestor Finance & Control, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09176383, aanbieder van een online platform welke geregistreerde gebruikers (freelancers) in staat stelt hun zakelijke profiel en beschikbaarheid op de website te plaatsen, te registeren en te onderhouden, waar geregistreerde professionele opdrachtnemers op kunnen reageren en/of opdrachten kunnen plaatsen. 24-7interim.nl fungeert als verzamelplaats van aangeboden, beschikbare freelancers en freelance/interim-opdrachten. 

Contactgegevens: www.24-7interim.nl, Achterste Kempjes 5, 6741 SP, Lunteren. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J.M. Karsten op het e-mailadres: contact@24-7interim.nl.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
24-7interim.nl verwerkt uw persoonsgegevens om haar diensten aan u te kunnen aanbieden en omdat u van de diensten gebruik wil maken. U dient zich daarvoor bij ons in te schrijven en hierbij verstrekt u aan ons persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
  • geboortedatum/-plaats, leeftijd, geslacht;
  • informatie opgenomen op het curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring (voor zover dit persoonsgegevens betreffen);
  • eventuele publiekelijke LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde persoonsgegevens (voor zover dit persoonsgegevens betreffen);;
  • gegevens over uw beschikbaarheid, uw tarief indicatie, uw branche/opdrachtvoorkeuren etc. (voor zover dit persoonsgegevens betreft);
  • uw pasfoto en/of videopresentatie op vrijwillige basis.


3. Doel en grondslag van gegevensverzameling en –verwerking
24-7interim.nl verzamelt en verwerkt gegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken, en ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten maakt u een account aan. Bij het maken van het account wordt uw toestemming gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u deze toestemming niet geeft, dan kunt u geen gebruik maken van onze diensten. 24-7interim.nl zal uw gegevens gebruiken voor dit betreffende doel (hieronder wordt mede begrepen de bedrijfsvoering van 24-7interim.nl, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, de facturering, afhandeling van betaling en/of andere financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke). Wanneer u gebruik wil maken van onze diensten en u zich aanmeldt bij 24-7interim.nl, dan wordt van u verwacht dat u waarheidsgetrouwe persoonsgegevens verstrekt.

Uw persoons- en/of organisatiegegevens worden ook gebruikt om de website van 24-7interim.nl goed te laten werken. Wanneer u berichten plaatst op een openbaar gedeelte op de website van 24-7interim.nl en daarbij uw gegevens openbaar maakt, dan is dit uw eigen keuze en onder eigen verantwoordelijkheid.

Uw persoonsgegeven kunnen ook worden gebruikt om u aanbiedingen te doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en om deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het versturen van een opdracht-alert-e-mail en nieuwsbrieven. Hierover leest u meer hieronder (zie onder 11).Voor de beoordeling van de beschikbaarheid kan ook gebruik worden gemaakt van beschikbaarheidcheck.


4. Persoonsgegevens delen met derden
Uw gegevens worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit anders staat aangegeven of met uw voorafgaande toestemming. 24-7interim.nl verkoopt uw gegevens ook niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij schakelen bedrijven in ten behoeve van de uitvoering van onze diensten zoals een web(design) bureau en een internetbureau. Deze bedrijven verwerken uw gegevens in onze opdracht. Conform geldende wet- en regelgeving sluiten wij met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de omgang met uw gegevens. 24-7interim.nl blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw CV en gerelateerde gegevens worden uitsluitend gedeeld met potentiële opdrachtgevers en alleen wanneer u daarvoor expliciet toestemming heeft verleend. Deze opdrachtgevers kunnen buiten Nederland gevestigd zijn.

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking (moeten) stellen aan verordenende of wet handhavende instanties bij een gerechtvaardigd verzoek daartoe. 


5. Bewaartermijn
24-7interim.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt uw gegevens beheren in uw persoonlijke account. Indien u een account aanmaakt, blijft deze in principe bewaard totdat u deze zelf verwijderd, of tot u ons verzoekt uw account te verwijderen. 


6. Recht op inzage, correctie, vergetelheid enz. 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wil u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@24-7interim.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 24-7interim.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

7. Klacht
24-7interim.nl wijst u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, over onze gegevensverwerking. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


8. Bezoekersgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's, zoals de meest bezochte pagina's, zonder deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan 24-7interim.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

9. Cookies
24-7interim.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. 


10. Websites van derden
Op onze website kunt u weblinks naar andere websites aantreffen. Zodra u een externe link volgt waarmee u onze website verlaat en op de website van een derde terechtkomt heeft 24-7interim.nl niet langer controle en/of invloed over de verwerking van persoonsgegevens door de andere website(s). 24-7interim.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze externe sites met uw persoonlijke informatie omgaan. 24-7interim.nl aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

De voorwaarden en privacyverklaringen van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en de privacyverklaring van 24-7interim.nl Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van de betreffende derden om inzage te krijgen hoe zij uw informatie en persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen. 


11. Nieuwsbrieven en aanbiedingsberichten
Wanneer u een account bij ons aanmaakt, wordt u uitgenodigd om u zich in te schrijven op onder meer een nieuwsbrief. Indien u dit accepteert kan 24-7interim.nl u middels 
e-mailberichten op de hoogte stellen van het huidige (werk)aanbod en ontwikkelingen van de beschikbare freelancers (geregistreerd via 24-7interim.nl) of van nieuwe (relevante) opdrachten, producten en/of diensten van 24-7interim.nl. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen dan kunt u dat aan ons kenbaar maken door u af te melden voor deze berichten. Dit kan door u voor deze berichten af te melden onderaan de e-mail die u van ons heeft ontvangen of u kunt dit wijzigen bij uw persoonlijke instellingen. 


12. Beveiligingsmaatregelen

24-7interim.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de heer J.M. Karsten via contact@24-7interim.nl.

24-7interim.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

  • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk;
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.


13. Algemene voorwaarden
24-7interim.nl hanteert Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met 24-7interim.nl evenals het gebruik van en/of bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.

14. Misbruik
Wanneer er naar het oordeel van 24-7interim.nl sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van (de faciliteiten van) de website en/of de diensten die wij aanbieden, dan kan 24-7interim.nl bepaalde IP-nummers, gebruikers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, is 24-7interim.nl gerechtigd de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kan 24-7interim.nl pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld door contact op te nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, om aangifte te kunnen doen dan wel u in een gerechtelijke procedure te kunnen aanspreken.

15. Wijzigingen
24-7interim.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wij adviseren u de privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. De datum van wijzing is altijd opgenomen in de privacyverklaring. 

16. Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar via contact@24-7interim.nl.