Disclaimer

Acceptatie
Door gebruik van de website, accepteert u deze Disclaimer. Indien u de inhoud van deze Disclaimer niet accepteert, wordt u vriendelijk verzocht de website direct te verlaten.

Algemene voorwaarden
24-7interim.nl hanteert Algemene Voorwaarden voor haar bedrijfsactiviteiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met 24-7interim.nl, evenals het gebruik van en/of het bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op de website.

Derden
Uitsluitend ter informatie kan de website hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, waarover 24-7interim.nl geen controle heeft. 24-7interim.nl draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via bronnen van derden. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Het vertonen van hyperlinks betekent niet automatisch dat er sprake is van een samenwerking tussen 24-7interim.nl en de beheerders van die sites.

Identiteit
De website is eigendom van 24-7interim.nl, handelsnaam van Quaestor Finance & Control, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09176383.

Intellectueel eigendom
24-7interim.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers en/of gebruikers van de website. De website en de gepubliceerde content mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, buiten de informatie om die uit hoofde van de dienstverlening wel overgenomen en verspreid mag worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 24-7interim.nl.

Mailing
24-7interim.nl garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Toepasselijk recht
Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Uitgesloten aansprakelijkheid
24-7interim.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de op de website verstrekte informatie en gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
24-7interim.nl neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse, juistheid of volledigheid van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.
24-7interim.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte, voor bijzondere, incidentele, gevolg- of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website. De gebruiker en/of afnemer van de informatie is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Wijzigingen
24-7interim.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder mededeling vooraf.24-7interim.nl raadt u dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.