Algemene voorwaarden 24-7interim.nl
Laatste update: 23 mei 2018


Ten aanzien van de dienstverlening van 24-7interim.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van 24-7interim.nl aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt c.q. geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een dienstverlener.

Freelancer/Interimmer (lees verder als freelancer): de natuurlijke- of rechtspersoon, actueel ingeschreven bij de kamer van koophandel, die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever.

Aanbod: een advertentie op de website waarin een beschikbare freelancer zich aanbied om bepaalde werkzaamheden te verrichten. 

Gebruiker: freelancer, interimmer, zzp-er, opdrachtgever, intermediair, adverteerders en andere personen die gebruik maken van de website. 

Dienst: de dienstverlening die door 24-7interim.nl wordt aangeboden door middel van de website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het faciliteren van een platform waarop opdrachtgevers en freelancers met elkaar in contact kunnen komen. 

24-7interim.nl: ingeschreven in het handelsregister onder nummer 097176383, is een handelsnaam van Quaestor Finance & Control.

Website: De internetsite van 24-7interim.nl is te bereiken via de domeinnaam www.24-7interim.nl alsmede alle andere internetsites van 24-7interim.nl zijn bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen 24-7interim.nl en de gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
2.2 24-7interim.nl is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. 
2.3 De algemene voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden. 
2.5 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald. 
2.6 Tussen 24-7interim.nl en gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. 
2.7 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 24-7interim.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

Artikel 3. Dienstverlening
3.1 24-7interim.nl biedt op haar website een platform aan waarop opdrachtgevers en freelancers:

  • Met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening en;
  • Direct en rechtstreeks afspraken met betrekking tot opdrachten kunnen maken.

24-7interim.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. 24-7interim.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 24-7interim.nl heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de gebruikers zelf, persoonlijke informatie, afbeelding, cv’s, referenties en dergelijke is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 24-7interim.nl draagt voor de inhoud van (profiel-)gegevens, profielfoto, cv’s, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt 24-7interim.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en freelancers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden. 
3.3 24-7interim.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

Met name garandeert 24-7interim.nl niet:

  • Dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van 24-7interim.nl onrechtmatig zullen gebruiken.3.4 24-7interim.nl is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens 24-7interim.nl ontstaat.

 

Artikel 4.  Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie


4.1 De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens, bedrijfs- en contactgegevens, e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 
4.2 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, (profiel-)gegevens, profielfoto, cv, referenties en dergelijke geeft de gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van zijn profiel op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 
4.3 24-7interim.nl behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. 24-7interim.nl behoudt zich tevens het recht voor om (profiel-)gegevens, profielfoto’s, cv’s, referenties en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn tegenover derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding.

 
4.4 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de website door gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

 
4.5 Indien een gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van 24-7interim.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 5. Abonnement, betalingsservice, tarieven en betaling
Abonnement

5.1 Freelancers betalen aan 24-7interim.nl alleen een vergoeding voor een premium abonnement of extra promotie. Vanaf het basis abonnement worden de profielen van de beschikbare freelancer via de website gratis gepubliceerd, alsmede de beschikbaarheid frequent op actualiteit getoetst. Betalingen geschiedt via SiSow payment innovations, gevestigd Binnen Parallelweg 14, 5701 PH Helmond.  
5.2 Een abonnementsovereenkomst tussen 24-7interim.nl en dienstverlener wordt aangegaan voor de duur vermeld in de overeenkomst. Het abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd, doch wordt automatisch opnieuw aangeboden voor eenzelfde abonnementsduur.
5.3 Een abonnementsovereenkomst kan door middel van een email aan info@24-7interim.nl tussentijds gestopt worden, waarbij het profiel en account van de opzeggende freelancer hierdoor ingetrokken en verwijderd wordt. Het abonnement loopt dan nog tot eind van de contractperiode waarvoor betaald is. Abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.

Tarieven
5.4 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van 24-7interim.nl in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

 
5.5 24-7interim.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en), de tarieven voor service kosten en andere producten te wijzigen of te herzien. 24-7interim.nl zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de website plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.Betaling
5.6 Indien en van toepassing een gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft 24-7interim.nl het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van € 12,50 (zegge: twaalf en een halve euro) per herinnering in rekening te brengen bij de gebruiker. 
Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van 24-7interim.nl en de kosten van incassokantoren, deurwaarders of advocaten komen integraal ten laste van de gebruiker. Indien 24-7interim.nl het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door 24-7interim.nl gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs. 
Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten.

 
5.7 Indien gebruiker voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 24-7interim.nl, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor 24-7interim.nl niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het 24-7interim.nl vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde van artikel 5.6 onverkort van toepassing is.

 

Artikel 6. Ontbinding
6.1 In geval gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de website voor een periode van 12 maanden, heeft 24-7interim.nl het recht de overeenkomst geheel te ontbinden.

 
6.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de gebruiker, heeft 24-7interim.nl het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

 

Artikel 7. Communicatie


7.1  Iedere communicatie tussen 24-7interim.nl en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

7.2  De door 24-7interim.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door gebruiker.

 
7.3  Elektronische communicatie van 24-7interim.nl aan gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

7.4  Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

 
7.5  Gebruiker gaat ermee akkoord zijn contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit 24-7interim.nl met de intentie de service te verlenen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van 24-7interim.nl. 
7.6  Een gebruiker van 24-7interim.nl zal de website niet gebruiken voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is. Met name zal een gebruiker geen advertenties plaatsen en verwijzen naar andere websites zonder dat dit het doel dient van 24-7interim.nl. Elke link op 24-7interim.nl geplaatst in een profiel of e-mail moet relateren aan een persoonlijk profiel op 24-7interim.nl (een voorbeeld van acceptabele links zijn verwijzing naar een portfolio of CV of persoonlijke (eigen zakelijke) website van de freelancer).

Artikel 8. Accounts
8.1 Om een gebruiker te worden van 24-7interim.nl en toegang te krijgen tot de services van 24-7interim.nl heeft men een account nodig. De gebruiker gaat ermee akkoord bij alle formulieren op de website informatie in te vullen die op waarheid berust, accuraat en compleet is, en indien de betaling correct en volledig is geschiedt. Daarnaast zal de gebruiker deze informatie regelmatig updaten om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat blijft. 
8.2 Gebruiker geeft 24-7interim.nl toestemming om eventueel - door middel van derde partijen - gebruikersidentiteit en creditwaardigheid na te gaan. Eventueel kan toetsing plaatsvinden bij het BKR in Tiel. Wanneer er toetsing plaatsvindt kan er om extra informatie worden gevraagd, zoals BSN nummer, geboortedatum, volledige voor- en achternamen. Om gebruikersidentiteit vast te stellen kunnen wij gebruiker om zijn identiteitsbewijs vragen. 24-7interim.nl behoudt het recht accounts te verwijderen of op te schorten waarvan de identiteit van de gebruiker niet achterhaald kan worden of vervalst is.
8.3 Gebruiker zal niet frauderen met de verstrekte informatie in het profielsysteem of accountsysteem van 24-7interim.nl. Hieronder valt met name het kunstmatig genereren van positieve profilering, onjuiste vermeldingen met betrekking tot genoten opleidingen, ervaringen en trackrecords, ten gunste van het profiel en beeldvorming van de freelancer. Vaststelling van dit soort fraude of onjuistheden leidt tot onmiddellijke opschorting van gebruikersaccount. 
8.4 Gebruiker dient ervan bewust te zijn dat 24-7interim.nl mogelijk zijn account kunnen opschorten, verwijderen of de toegang kunnen ontnemen van 24-7interim.nl, inclusief de services die voortvloeien uit 24-7interim.nl, indien 24-7interim.nl merkt dat de activiteiten die gebruiker ontplooit op 24-7interim.nl in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. 
8.5 Wanneer een account wordt verwijderd doordat er is geconstateerd dat gebruiker de algemene voorwaarden overtreedt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende consequenties, met inachtneming van de mate waarin de algemene voorwaarden worden overtreden, voor het nagaan van de schade van de overtreding en het vorderen van de kosten van de schade. Gebruiker en 24-7interim.nl komen overeen dat de schade die 24-7interim.nl oploopt als gevolg van acties van gebruiker substantieel kan zijn, maar lastig uit te drukken in omvang en / of een geldelijk bedrag. Wanneer gebruiker onderdeel uitmaakt van dit soort activiteiten, kan 24-7interim.nl gebruiker een boete in rekening brengen oplopend tot € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) per overtreding van de algemene voorwaarden. Daarnaast kan 24-7interim.nl juridische stappen ondernemen om schade die dit bedrag te boven gaat te verhalen. Gebruiker gaat ermee akkoord dat € 2.500,00 (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro)  een redelijk bedrag is als schatting van de eventuele op te lopen schade als gevolg van de relaties waar 24-7interim.nl mee te maken heeft en de eventuele gevolgen die dit kan hebben en de risico’s die dit met zich meebrengt. 

Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht aan de zijde van 24-7interim.nl, is zij niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van 24-7interim.nl onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van 24-7interim.nl gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

 
9.3 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen, al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen, waardoor de website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop 24-7interim.nl feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
 
9.4 Zodra zich een overmacht toestand voordoet als bedoeld in dit artikel 9.3, zal 24-7interim.nl daarvan mededeling doen aan de gebruiker. Indien de overmacht toestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmacht toestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid


10.1 Hoewel 24-7interim.nl zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van 24-7interim.nl of haar leidinggevende ondergeschikten, is 24-7interim.nl niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

 
10.2 24-7interim.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade van gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering.

 
10.3 24-7interim.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over diensten van 24-7interim.nl.

 
10.4 24-7interim.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten.

 
10.5 Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van 24-7interim.nl jegens gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal
€ 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
 
10.6 Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.

10.7 De gebruiker vrijwaart 24-7interim.nl tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

 

Artikel 11. Geschil met 24-7interim.nl
11.1
 Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van de 24-7interim.nlwebsite alsmede op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van alle overeenkomsten met en de dienstverlening van 24-7interim.nl. Ten aanzien van alle geschillen die verband houden met gebruik van de website van 24-7interim.nl, de uitvoering van overeenkomsten met of de dienstverlening door 24-7interim.nl is uitsluitend de Rechtbank Arnhem bevoegd.

Artikel 12. Overige bepalingen


12.1 Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen 24-7interim.nl en gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 24-7interim.nl.

 
12.2 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

 
12.3 24-7interim.nl kan van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar haar gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren. 
12.4 Alle content op de website en samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van 24-7interim.nl en zijn beschermd met copyright. 
12.5 Naast deze Algemene voorwaarden gelden ook de antwoorden op de veel gestelde vragen, gepubliceerd op de website als voorwaarden voor het gebruik van 24-7interim.nl en haar services. 
12.6 Op de overeenkomst tussen 24-7interim.nl en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.